Skating Class Schedule

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
7:00 - 8:15
StarSkate
7:00 - 8:15
StarSkate
7:45 - 8:45
StarSkate & Jr StarSkate

8:30 - 9:15
StarSkate

9:30 - 10:15
CanSkate
3:45 - 4:45
Jr StarSkate

3:45 - 5:45
StarSkate
3:45 - 4:45
Jr Starskate
3:30 - 4:30
StarSkate
3:45 - 4:45
StarSkate 1-3

4:45 - 5:30
CanSkate

5:30 - 7:00
StarSkate
4:45 - 5:30
Canskate

5:30 - 6:15
PowerSkate
5:00 - 5:45
StarSkate Open MPI

5:45 - 6:00
StarSkate 4 & Up Spins

6:00 - 7:00
StarSkate 4 & Up